,

Permakultur – en god løsning for Landbruket?

Arealet med landbruksjord er stadig synkende på verdensbasis. Samtidig med at innbyggertallet øker har vi tapt 33% av landbruksarealet globalt.  I tillegg mister vi standig mer god matjord, og kvaliteten på jordbruksarealet blir dårligere. Hva er da et fornuftig mål for effektivitet i landbruket?

Industrielt Landbruk

Industrielt landbruk bruker store ressurser per arealenhet, samtidig med at jordsmonnet stadig degraderes. Bruk av kjemikalier er med på å ødelegge micro organismene i jorden slik at vi ikke lengre har en levende jord, og vi blir stadig mer avhengig av kunstig tilførsel av næringsmidler for at planene skal vokse.  Store arealer med monokulturer gjør avlingene mer sårbare for angrep av ulike insekter og sykdommer, noe som igjen medfører økt bruk av kjemikalier for å få bukt med sykdommene.  I tillegg vil det være liten eller ingen netto lagring av CO2 i jorda – heller det motsatte.

Permakultur – design på naturens premisser

Permakultur landbruk er en effektiv metode for å motvirke mange av de negative effektene ved industrielt landbruk. Permakultur er basert på å understøtte velfungerende friske økosystemer og bruker system tenkning som prinsipp for å utnytte ressursene så smart som mulig. Et permakultur landbruk er designet på naturens egne premisser. Det betyr at man samarbeider med naturen og det landskapet man er en del av. En smart permakultur bonde får veldig mye igjen for innsatsen sin på sikt. Dette fordi man bruker naturens egne prosesser som arbeidskraft i stedet for egne hender og store maskiner.  Lar du de naturlige prosessene få plass, så sparer du veldig mye arbeid i forhold til utbytte – men å få til dette krever selvsagt også mye kunnskap.

Levende næringsrik jord

I et permakultur landbruk bygger man levende næringsrik jord som produserer gode avlinger uten tilsetning av kunstgjødsel. I tillegg bygger man opp matjord med stor kapasitet for karbonlagring i stedet for å slippe CO2 ut i atmosfæren. Mye karbon i jorda gjør også at jorda holder mye bedre på fuktigheten. Dette er svært viktig i en verden hvor vann er i ferd med å bli en kritisk manglevare.  Permakultur landbruk er også med på å understøtte og ivareta biologisk mangfold, både med hensyn til planteutvalg og habitat for nytteinsekter. Risikoen for at et helt års avling blir slått ut av sykdom eller klimatiske forhold blir også sterkt redusert.

Er industrielt landbruk virkelig mest effektivt?

Spørsmålet er selvsagt om vi kan brødfø verden med små permakulturelle bruk? Det er en utbredt oppfatning at industrielt stordriftslandbruk er den mest effektive måten å framstille matvarer på. Dette er imidlertid  kun riktig hvis man definerer effektivitet i forhold til det antallet bønder som skal til for å kultivere et visst areal.  I forhold til mengden av mat som produseres per arealenhet, eller mengden av mat som kan produseres per energienhet, så er småskala landbruk  og hagebruk det mest effektive.

Effektivitet på mindre arealer

På mindre arealer kan man plante mer komplekst, og derved få mye mer mat og biomasse ut av hver arealenhet.  Det mest effektive er å plante et stablet system som utnytter ulike nivåer av lys og skygge, forskjellige jordybder, og sesongvariasjoner.  Med riktig form for design og samplanting kan man oppnå svært stor effektivitet på et lite areal.

Vil du bli inspirert?

En famile på fire voksne mennesker i Pasadena California har omskapt sin 400 kvadratmeter plen til en micro-gård. Her vokser det noe nyttig eller spiselig over alt, og alt areal – også i høyden – er utnyttet. De kaller dette ”square inch farming”. Microgården som er etablert midt i et helt vanlig boligstrøk har geiter, høns og ender, og de har implementert et sirkulært system hvor alt kommer til nytte på en eller annen måte. Ikke nok med det – dette arealet brødfør hele familien, og overskuddsproduksjon av frukt og grønnsaker selger de til lokale restauranter så de har penger til korn og andre matvarer de ikke kan dyrke selv. Årlig produserer de nesten 3000 kg frukt og grønt på 400 kvadratmeter. Dette viser hvor mye man kan få ut av et lite areal med kunnskap og tålmodighet. Du kan se hele historien her https://www.youtube.com/watch?v=7IbODJiEM5A